HOLIADUR QUESTIONNAIRE

Pwrpas yr holiadur yma ydy darganfod beth yw dy farn am bysus a threnau yng Ngwynedd. Bydd yr holl wybodaeth o’r holiadur yn cael ei ddefnyddio gan Bartneriaeth Pobl Ifanc Gwynedd i berswadio’r Cyngor i newid y gwasanaeth bysus a threnau er dy les di a phobl ifanc eraill. Mae yna gyfle i ennill gwobr drwy lenwi’r holiadur yma (yr ateb mwyaf gwreiddiol i gwestiwn 8 fydd yn ennill £50). Os wyt am gael cyfle i ennill gwobr mae’n bwysig dy fod yn nodi dy enw a dy ysgol neu grŵp - er mwyn inni allu cael y wobr atat os wyt yn ennill.

The purpose of this questionnaire is to find out what your opinion is of buses and trains in Gwynedd. Everything that you write below will be used by Gwynedd Young People’s Partnership to persuade the Council to change the bus and train service for the better for you, and for other young people.
It is possible to win a prize by filling in this questionnaire (the most original answer to question 8 will win £50). If you want a chance of winning its important that you fill in your name and your school or group – so that we can get the prize to you if you win).


SCROLIA LAWR I WELD Y CWESTIYNAU.
CLICIA AR FOCS I ATEB
.
SCROLL DOWN TO SEE THE QUESTIONS.
CLICK ON A BOX TO ANSWER.

1. Enw / Name :2. Ysgol neu Grŵp / School or group :3. Oed / Age :


4. Wyt ti’n byw mewn / Do you live in a :


5. Wyt ti’n defnyddio bysus neu drenau? / Do you use buses and trains? :


6. (Os wyt ti, cer i gwestiwn 7 / if you do, go to question 7)
    Os nag wyt ti, Pam? (sgwenna dy resymau isod) If not, why? (write your reasons below) :


7. Be’ fysa chdi yn hoffi newid am y gwasanaeth bysus a threnau?
    What would you like to change about the bus and train service? :


8. Dychmyga nad oes y ffasiwn beth a bysus na threnau… sut byddet ti yn gneud yn siŵr fod pobl ifanc yn gallu mynd i’r llefydd y maent angen mynd iddynt? (noda dy syniad(au) isod).
  ***CYFLE I ENNILL £50! ***

   Imagine there are no such things as buses or trains… how would you make sure that young people could go to the places they need to? (write your idea(s) below).
   ***CHANCE TO WIN £50! ***


9. Beth wyt ti’n feddwl ydy’r ffordd orau o neud yn siŵr dy fod yn gallu cymryd rhan mewn cynllunio'r gwasanaeth bysus a threnau?.
  What is the best way to make sure that you can take part in planning the bus and train service?

Gwybodaeth gan y Cyngor am eu cynlluniau ar gyfer bysus a threnau gyda chyfle i sgwennu neu e-bostio yn nol gyda dy farn.
      Information from the council about its plans for buses and trains with a chance to write or email back with your opinion.


Pobl ifanc ar bwyllgor y cyngor sydd yn delio gyda bysus a threnau.
      Young people sitting on the council committee that deals with buses and trains.


Fforwm pobl ifanc i drafod syniadau a rhoi barn i’r cyngor am fysus a threnau.
      A forum for young people that discusses ideas and gives opinions about buses and trains to the council.


Helpu pobl ifanc i sefydlu prosiectau sydd yn eu galluogi nhw i fynd o un lle i’r llall.
      Help young people set up projects that will help them get from one place to another.


Dydw i ddim eisiau cymryd rhan mewn cynllunio bysus a threnau.
      I don’t want to take part in planning buses and trains.


     Arall (Noda dy syniad fan hyn) :
     Other (Write your idea here) :euro logo