llwyndyrys

  

Capel Piscah Rhiw

Wesleaid / Wesleyan

Capel Piscah, adeiladwyd 1832, ail-adeiladwyd yn 1878, Adgyweiriwyd yn 1923.

 

Piscah chapel, established in 1832, re-built 1878 and renovated in 1923.

 Capeli  Other Chapels

 
 

© penllyn.com 2003